bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2018 rok


14.12.2018 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Świadczenie usługi w zakresie pomocy prawnej i doradztwa prawnego w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko".

Więcej informacji  w załączonym pliku

_______________________________________________________


14.12.2018 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko".

Więcej informacji  w załączonym pliku

_______________________________________________________


05.12.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu "Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko".

Więcej informacji w załączonych plikach.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - wzór umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

_______________________________________________________


05.12.2018 r.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje iż na ogłoszenie dotyczące zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 138o ustawy Pzp o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pn. „ ŚWIADCZENIE USŁUGI LIDERA GRUPY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „RODZINKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO ” w którym zamawiającym jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola a beneficjentem jest Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola wpłynęły oferty - więcej informacji w załączonym pliku.

_______________________________________________________


28.11.2018 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o nazwie „Świadczenie usługi w zakresie pomocy prawnej i doradztwa prawnego uczestnikom projektu pn. Rodzinka jest dobra na wszystko”, w którym zamawiającym jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola a beneficjentem jest Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola.

Więcej informacji w załącznikach:

Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy

Zmiana ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Załącznik nr 1 - formularz oferty

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze

_______________________________________________________


27.11.2018 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o nazwie „Świadczenie usługi Lidera grupy wsparcia w ramach projektu Rodzinka jest dobra na wszystko”, w którym zamawiającym jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola a beneficjentem jest Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola.

Więcej informacji w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Wzór umowy

_______________________________________________________

23.11.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu "Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko".

Więcej informacji w załączonych plikach.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - wzór umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

_______________________________________________________

16.11.2018 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje iż na ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o nazwie „Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci”, w którym zamawiającym jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola a beneficjentem jest Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola wpłynęły oferty - więcej informacji w załączonym pliku.

_______________________________________________________

14.11.2018 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o nazwie „Świadczenie usługi Lidera grupy wsparcia w ramach projektu Rodzinka jest dobra na wszystko”, w którym zamawiającym jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola a beneficjentem jest Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola.

Więcej informacji w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
informacja o unieważnieniu postępowania.
_______________________________________________________

13.11.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu "Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko".

Więcej informacji w załączonych plikach.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - wzór umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Unieważnienie postępowania.


_______________________________________________________

08.11.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o nazwie „Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci”, w którym zamawiającym jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola
a beneficjentem jest
Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola.

Więcej informacji, w tym całe ogłoszenie, formularz oferty, wzór umowy oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercieOpublikował: Marlena Baraniecka
Publikacja dnia: 14.12.2018
Podpisał: Michał Kaczmarek
Dokument z dnia: 08.11.2018
Dokument oglądany razy: 780